Prochem SOLVALL SPOTTER

Vysoce účinná směs rychleschnoucích rozpouštědel pro odstranění skvrn na bázi oleje, mastnot, lepidel, dehtu, bitumenu, gumy, žvýkaček, kosmetiky, čerstvých laků a mnoha dalších skvrn rozpustných v rozpouštědlech.
Zobrazit více
0 %
1 008 Kč
ks
  Vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: B123-01
Výrobce:Prochem
cena bez DPH:833 Kč
Popis
parametry
Soubory a odkazy
Recenze

Solvall Spotter - odstraňovač skvrn - vysoce účinná směs rychleschnoucích těkavých rozpouštědel bez obsahu vody.

Solvall je vhodný pro odstraňování skvrn na bázi oleje, mastnot, lepidel, dehtu, bitumenu, gumy, žvýkaček, kosmetiky, čerstvých laků a mnoha dalších skvrn rozpustných v rozpouštědlech.

Naše hodnocení a doporučení:
Solvall Spotter - odstraňuje skvrny, které nejsou rozpustné ve vodě.

Použití - pouze pro profesionální účely
Solvall Spotter je připraven k použití.
Před zahájením práce vždy na nenápadném místě předem otestujte koberec, tkaninu nebo ošetřovaný povrch.
Zajistěte dostatečné větrání, nekuřte a zakažte vstup lidem a domácím zvířatům do prostoru čištění.
Při aplikaci tohoto přípravku používejte rukavice odolné vůči rozpouštědlům a ochranné brýle.
Některá barviva, latexové a bitumenové podklady kobercových dlaždic nejsou vůči rozpouštědlu stabilní.
Seškrábněte přebytečné skvrny a poté aplikujte Solvall Spotter přímo na skvrnu a ihned ji setřete bílým ručníkem nebo kapesníkem.
NEAPLIKUJTE PŘÍLIŠ MNOHO PROSTŘEDKU.
NEDRHNĚTE.
TENTO VÝROBEK NENANÁŠEJTE POSTŘIKEM.
U žvýkaček a silného znečištění nechte rozpouštědlo proniknout do materiálu a poté uvolněné přebytky seškrábněte nebo setřete.
V případě potřeby postup opakujte od vnější strany ke středu skvrny.
Nakonec plochu postříkejte a vyčistěte přípravkem s čisticím účinkem, jako je B108 Fabric Restorer, abyste odstranili případné znečištění na vodní bázi nebo mapy.
Koberec nebo tkaninu vykartáčujte, abyste vyrovnali vlákna.

Vlastnosti:

  • Velikost balení: 1l
  • Připraveno k použití.
  • Čiré rozpouštědlo s lehkou oranžovou vůní.

Používejte produkt bezpečným způsobem dle návodu výrobce. Před použitím vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P501 Obsah/obal odstraňte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Odstranění skvrnRozpouštědla
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

Povolit vše
Vybrat
Nesouhlasím