Prochem POWER BURST

Předčištění silně zněčištěných koberců v komerčních prostorách
Zobrazit více
0 %
2 488 Kč
ks
  Vložit do košíku
Množstevní slevy
od 2 ks 2 363 Kč / ks
Skladem
katalogové číslo: S789-04
Výrobce:Prochem
cena bez DPH:2 056 Kč
Popis
parametry
Soubory a odkazy
Recenze

Nová formule enzyme-free vysoce účiného alkalického čistidla vhodného na předčištění silně zněčištěných koberců v komerčních prostorách. Ideální např. pro restaurace . Velmi účině odstraňuje mastnotu z koberců.

Může být použit v postřikovačích.

Vlastnosti:

  • Bílý prášek s květinovou vůní.
  • Ředění 1 až 66, pH 11
  • Obsah balení: 4kg
  • Prostředek je určen pro profesionální použití.

Používejte produkt bezpečným způsobem dle návodu výrobce. Před použitím vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

Odstranění skvrnMastnoty
Čištění koberců Prostředky pro předčištění koberců
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

Povolit vše
Vybrat
Nesouhlasím