Prochem CITRA BOOST

CITRA-BOOST B845 Profesionální síla čistícího aditiva na bázi rozpouštědel, které se přidává pro zvýšení čistícího výkonu v náročných podmínkách do roztoku na předčištění, extrakci nebo šamponování.
Zobrazit více
0 %
1 199 Kč
ks
  Vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: B845-01
Výrobce:Prochem
cena bez DPH:991 Kč
Popis
parametry
Soubory a odkazy
Recenze

CITRA-BOOST B845 Profesionální síla čistícího aditiva na bázi rozpouštědel, které se přidává pro zvýšení čistícího výkonu v náročných podmínkách do roztoku na předčištění, extrakci nebo šamponování. Citra Boost zvyšuje účinnost na odstranění mastných a olejových nečistot, asfaltové stopy, potravinové nečistoty a mnoho dalších obtížně odstranitelných nečistot na koberci a čalounění, které lze čistit mokrou cestou.

  • Oranžová kapalina s citrusovou vůní.

Vlastnosti:

  • Prostředek je určen pro profesionální použití.
  • Ředění  1:2000 do 1:66 (bližší informace na etiketě produktu)
  • Velikost balení: 1L

Používejte produkt bezpečným způsobem dle návodu výrobce. Před použitím vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/obal odstraňte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy

Čištění koberců Aditivum
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

Povolit vše
Vybrat
Nesouhlasím